Co získáte?

V dnešním tržním a vysoce konkurenčním prostředí podnik potřebuje mít vlastní účinnou strategii pro řízení a zvyšování své výkonnosti. Pro měření a řízení výkonnosti podniku používat relevantní, efektivní a přijatelný model, vycházející ze správně nadefinovaných měřítek výkonnosti, která jsou schopná hodnotit strategické cíle z hlediska jejich důležitosti a která propojují finanční a nefinanční ukazatele na konkrétní společný jmenovatel.

Moderní definice chápe strategii jako připravenost na budoucnost. Základem formulování strategie jsou odpovědi na otázky:

Ke sledování úspěšnosti strategických rozhodnutí je nutné definovat ty oblasti podniku, které mají zásadní vliv na realizaci strategie a zvyšování konkurenceschopnosti, specifikovat klíčové ukazatele měření výkonnosti.

Účinnými metodami pro řízení výkonnosti a strategie podniku jsou metody:

Spojení uvedených tří metod představuje moderní novou metodu pro měření a hodnocení výkonnosti podniku, vhodnou pro využití v MSP. Propojením konceptů BSC, EVA a ABC lze využít jejich synergických vzájemně se doplňujících efektů pro řízení strategie a výkonnosti podniku.