Co nabízím?

Strategické řízení podniku a jeho zvyšování výkonnosti vyžaduje od managementu kvalifikovaná rozhodování. Pro kvalifikovaná rozhodnutí potřebuje management komplexní model měření výkonnosti, který systematicky posuzuje nejen současnou, ale také potenciální úroveň budoucí výkonnosti podniku.

Návrh vhodných kvalitativních a kvantitativních měrných veličin je potřebné provést na základě fundamentální analýzy, vycházející ze vzájemných znalostí a souvislostí mezi ekonomickými a mimoekonomickými faktory. Volbu měřítek výkonnosti je nutné orientovat na ty faktory, které mají vzájemnou vazbu a příčinnou souvislost a ukazatele identifikují konkurenční výhodu podniku a pozitivně ovlivňují vrcholový ukazatel výkonnosti podniku.

Nezastupitelnou roli při analýze faktorů a ekonomických vazeb, které ovlivňují výkonnost podniku, plní pyramidový rozklad vrcholového ukazatele. Předpokladem pro využití výsledků měření výkonnosti je, aby management měl relativně dobré ekonomické a finanční znalosti o vypovídacích schopnostech výkonnostních měřítek v souvislosti s jejich využitím pro strategické řízení a zvyšování výkonnosti podniku.